Residential

2009 House Mosman, NSW, Australia
2008 House Queenscliff, NSW, Australia
2007 House Mosman, NSW, Australia
2006 House Queenscliff, NSW, Australia
2006 Apartment Tower Liverpool, NSW, Australia
2004 Apartment Tower Sydney, NSW, Australia
2004 Housing Studies Twin Creeks, NSW, Australia
2003 House Lindfield, NSW, Australia
2002 House Mosman, NSW, Australia
2000 House Wintergreen, VA, USA